Bartłomiej Achler, adwokat od 2008 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył także podyplomowe studium prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od ponad 10 lat świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych. W latach 2004-2008 był członkiem zarządu w Emtel Polska Sp. z o.o. Zasiadał w radach nadzorczych spółek HARDENNE S.A. oraz WZF FOTON S.A. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym  uwzględnieniem ochrony praw na dobrach niematerialnych oraz spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p.

Dotychczasowa praktyka zawodowa adw. Bartłomieja Achlera obejmuje przede wszystkim:

  • Obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych.
  • Kompleksową obsługę procesową przedsiębiorców w postępowaniach sądowych (cywilnych, karnych i administracyjnych) i arbitrażowych.
  • Doradztwo prawne w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym reprezentowanie zamawiających oraz wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą  Odwoławczą oraz przed sądami powszechnymi, doradztwo prawne przy rozwiązywaniu sporów w sprawach z zakresu zamówień publicznych.
  • Doradztwo prawne w sprawach z zakresu ochrony praw na dobrach niematerialnych, obejmujące reprezentowanie klientów przy rozstrzyganiu sporów o naruszenie praw własności intelektualnej (m.in. patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych) oraz w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.
  • Doradztwo prawne w sprawach z zakresu transferu technologii oraz komercjalizacji B+R.
  • Doradztwo prawne przy sporach korporacyjnych, w tym zapewnienie wsparcia prawnego przy negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
  • Doradztwo prawne w sprawach z zakresu e-commerce oraz IT, w tym nadzór prawny nad wdrażaniem systemów informatycznych.
  • Pomoc prawną w sprawach przestępczości gospodarczej, w tym reprezentowanie interesów pokrzywdzonych w postępowaniach karnych oraz występowanie jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych.
T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 600 266 691
bartlomiej.achler@dja-legal.pl