Informacja RODO

W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie czynności związanych z celami określonymi w niniejszej informacji jest spółka Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie Prawni i Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie (00-654), ul Śniadeckich 17 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: sekretariat@dja-legal.pl lub z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych na stronie internetowej Administratora www.dja-legal.pl.

Państwa dane są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:

  • gdy wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO, lub
  • gdy przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, w tym w szczególności umowy o świadczenie usług pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO), lub
  • gdy przetwarzanie jest konieczne dla realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO), lub
  • gdy przetwarzanie jest konieczne do realizacji celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających w szczególności na zapewnieniu możliwości kontaktu z Administratorem, prowadzenia korespondencji (w tym drogą elektroniczną), jak również w celu marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym dostawcom usług IT , komunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, agencjom marketingowym i reklamowym, dostawcom usług administracyjnych oraz ich podwykonawcom. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane, muszą spełniać standardy dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego i otrzymują wyłącznie dane, których rodzaj i zakres jest adekwatny do pełnionych przez te podmioty funkcji. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczonej dla Państwa przez Administratora usługi, w tym w szczególności organom państwowym lub samorządowym, sądom powszechnym i administracyjnym, organom prokuratury i policji, kancelariom prawnym, stronom postępowań. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli odrębna umowa zawarta z Administratorem nie stanowi inaczej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, zaś po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili wygaśnięcia podstawy przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania. W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego usług Administratora, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w tym zakresie. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.