Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju czynności korporacyjnych dotyczących spółek prawa handlowego, w tym przy wyborze optymalnej formy prawnej. Pomagamy przy tworzeniu, rejestracji i w późniejszym prowadzeniu działalności spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców zagranicznych. Doradzamy przy przejęciach, łączeniach lub podziałach spółek (transakcje typu M&A).Zakres spraw korporacyjnych w którym świadczymy pomoc obejmuje w szczególności:

  • tworzenie i rejestrację spółek;
  • obsługę organów spółek (w szczególności walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, w tym przygotowywanie projektów uchwał, zawiadomień i protokółów; projektów regulaminów zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów);
  • obsługę transakcji sprzedaży akcji lub udziałów;
  • doradztwo przy zawieraniu umów wspólników lub akcjonariuszy w zakresie ich wzajemne relacje;
  • obsługę transakcji dotyczących sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, w tym w odniesieniu do podmiotów podlegających regulacjom szczególnym świadczącym usługi licencjonowane takie jak fundusze inwestycyjne, domy maklerskie.

Doradzając przy transakcjach typu M&A zapewniamy pomoc w zakresie:

  • wyboru optymalnej struktury transakcji;
  • przygotowania projektów dokumentacji związanej z transakcją;
  • analizy prawnej przedsiębiorstwa i spółki;
  • uzyskania finansowania zakupu;
  • negocjowania warunków transakcji, w tym ew. zakazu konkurencji.

Po transakcjach, doradzamy przy restrukturyzacji nabytego podmiotu lub przejętego przedsiębiorstwa.

Partner kierujący praktyką:

Edyta Juszczyńska

T: +48 22 628 33 79
F: +48 22 628 14 55
K: +48 602 172 566
edyta.juszczynska@dja-legal.pl