REGULACJE, KTÓRE BĘDĄ WPŁYWAŁY NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW W 2018 R.

Rok 2018 przyniesie wiele zmian ważnych dla przedsiębiorców i inwestorów. Poniżej prezentujemy nasz subiektywny wybór najistotniejszych regulacji, które już obowiązują,  są w trakcie vacatio legis lub w procesie legislacyjnym.

MIFID II

W kwietniu 2014 roku Parlament Europejski wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących oferowania instrumentów finansowych – tzw. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) oraz Rozporządzenie MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Niestety już przywykliśmy do tego, że mamy opóźnienia w implementacji dyrektyw. Jak poinformowała KNF w komunikacie z końca grudnia 2017 r. jakiekolwiek wejście w życie przepisów implementujących MiFID II możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 roku. W tej sytuacji będzie musiał zadziałać prymat prawa europejskiego nad krajowym i zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

NA JAKIE OBSZARY WPŁYNIE MIFID II?

struktura rynku

Restrykcyjne wymogi transparentności powinny zwiększyć konkurencyjność rynku i spowodować spadek marż. W dłuższej perspektywie mogą przynieść konsolidację rynku wokół największych graczy.

dystrybucja funduszy inwestycyjnych 

MiFID II ogranicza możliwości przyjmowania korzyści od podmiotów trzecich (w tym od TFI). Ustanawia nowe wymogi w zakresie wynagradzania sprzedawców. Wymusi naszym zdaniem zmiaęy struktury i wysokości opłat przyjmowanych od TFI przez dystrybutorów, zasady premiowania sprzedawców ( w tym tzw. „doradców klienta) oraz zasady rekomendowania klientom określonych funduszy.

inwestorzy

MiFID II wprowadza nowe zasady w kontekście ochrony inwestorów, dodatkowe wymogi informacyjne, nowe zasady dotyczące doradztwa inwestycyjnego, a także wymogi technologiczne (np. związane z tradingiem algorytmicznym oraz raportowaniem).

Więcej o MIFID II będziemy pisać na naszym blogu.

AML IV

DYREKTYWA i ZMIANY W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Działania mające przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są ciągle jednym z głównych priorytetów instytucji finansowych i regulatorów, i będzie tak w nadchodzącym okresie. 20 maja 2015 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 26 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu chociaż 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia tej Dyrektywy do prawa polskiego.

Cele AML IV to zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w konsekwencji wzmocnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dodatkowo, poprawa skuteczności śledzenia transferów pieniężnych, w tym równe traktowanie płatności krajowych realizowanych w obrębie danego państwa członkowskiego i płatności transgranicznych.

CO CZEKA PRZEDSIĘBIORCĘ?

W kontekście zmiany przepisów najbardziej istotne jest prawidłowe oszacowanie ich wpływu na operacyjną działalność. To może ale wcale nie musi wiązać się z wielkim wysiłkiem organizacyjnym, oczywiście pod warunkiem, że zatrudnione do tego zostaną kompetentne osoby. Istotą wdrożenia odpowiednich procedur jest prawidłowa interpretacja wymogów, ale też zwiększenie świadomości pracowników wykonujących obowiązki na styku lub związane z wymogami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE

Ważną konsekwencją wejścia w życie ustawy o jawności życia publicznego będzie nałożenie dodatkowych obowiązków na średnie i duże przedsiębiorstwa oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa. Kluczowym obowiązkiem będzie wdrożenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych. Na razie jeszcze projekt jest jeszcze w procesie legislacyjnym chociaż ustawa miła obowiązywać od początku roku 2018.  Co z niej wynuka dla przedsiębiorców:

 System antykorupcyjny u przedsiębiorcy

Budując systemu antykorupcyjny przedsiębiorca będzie zobowiązany między innymi do:

  1. wdrożenia kodeksów etyki;
  2. przeciwdziałania tworzeniu tzw „funduszy korupcyjnych”;
  3. stworzenia odpowiednich kanałów informowania organów firmy o przypadkach korupcji lub łamania prawa;
  4. wprowadzenia odpowiednich klauzul w umowach z kontrahentami.

Bardziej dotkliwą sankcją niż kara finansowa może okazać się wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ukarany podmiot automatycznie zostanie pozbawiony prawa ubiegania się o zamówienia publiczne przez 5 lat ! a to może oznaczać  koniec bytu przedsiębiorcy.

Sygnalista

Projekt ustawy  o jawności życia publicznego#, zakłada uregulowanie statusu tzw. sygnalisty. Sygnalista to osoba, która przekazuje wiarygodne informacje o możliwych działaniach korupcyjnych  w swoim miejscu zatrudnienia. Więcej o typ projekcie na blogu kancelarii, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

 Projektowane zmiany ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych umożliwią pociąganie do odpowiedzialności karnej spółki oraz podmiotów w innych formach w których można prowadzić działalność gospodarczą. Nowelizacja wyeliminowuje wymóg uprzedniego skazania osoby fizycznej jako warunek odpowiedzialności podmiotu zbiorowego. Nowe przepisy podwyższą kary pieniężne z 5 do 30 mln zł, nie będą również wiązały wysokości kary z wysokością przychodu osiągniętego przez podmiot. Możliwe będzie orzeczenie kary pieniężnej wobec podmiotu, który nie wykazuje przychodu.

RODO

Ten akronim zdominuje najbliższe miesiące. Rok 2018 to zdecydowanie rok ochrony danych osobowych. Do 25 maja przedsiębiorcy będą musieli uporać się z szeregiem wyzwań w postaci chociażby weryfikacji i dostosowania własnych procesów biznesowych do nowych regulacji. Niezbędne będzie zaprojektowanie nowych procedur odnośnie dostępu do danych, przenoszenia danych i szereg innych. Więcje o RODO naszym blogu.

DYREKTYWA ODSZKODOWAWCZA

Od 27 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, implementująca tzw. Dyrektywę Odszkodowawczą. Ustawa ujednolica standardy ochrony odszkodowawczej w EU, rozszerza odpowiedzialność odszkodowawczą przedsiębiorstw, które naruszyły prawo konkurencji. Co ważne, przepisy te wprowadzają m.in. domniemanie winy naruszającego. Przedsiębiorca powinien mieć świadomość, że naruszenie prawa konkurencji skutkować będzie nie tylko z wysokimi karami administracyjnymi i stratami wizerunkowymi, ale także z odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim.