ROZPORZĄDZENIE MAR – REWOLUCJA, CZY TYLKO EWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH? 

Począwszy od 3 lipca 2016 r. emitenci będą musieli stosować tzw. Rozporządzenie MAR, które zasadniczo zmienia dotychczasowy kształt obowiązków informacyjnych spółek publicznych (również tych notowanych na Catalyst lub emitujących obligacje notowane na BondSpot). Począwszy od lipca zniknie katalog informacji bieżących. Zgodnie z nowymi zasadami, jedynym kryterium determinującym obowiązek publikacji przez emitentów raportów bieżących będzie ujednolicona w całej Unii Europejskiej definicja informacji poufnej w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Rozporządzenie MAR to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – będzie obowiązywało bezpośrednio w naszym systemie prawnym. Poniżej znajdziecie Państwo link do pełnej wersji Rozporządzenia MAR w języku polskim i w języku angielskim.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0596

Pod tym adresem znajdziecie Państwo pełną wersję tzw. Dyrektywy MAD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku – tu z pewnością szykuje nam się rewolucja zarówno w zakresie odpowiedzialności spółek jak i osób fizycznych.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057

Ukazały się również niektóre przepisy techniczne, to jest – Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu list osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG);

CZY MOŻEMY POMÓC?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pogłębieniem wiedzy:

  • jak rozumieć nowe regulacje,
  • jak się przygotować do nowych zasad raportowania,
  • jakie są możliwości opóźnienia raportowania informacji poufnej,
  • jakie są warunki i standardy prowadzenia list insiderów oraz zasady powiadamiania o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze,
  • jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć, aby uniknąć zarzutów o dokonanie zakazanej manipulacji na rynku;
  • jakie są najnowsze wytyczne i standardy w tym zakresie publikowane przez polskie i europejskie organy nadzoru.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.