REGULACJE, KTÓRE BĘDĄ WPŁYWAŁY NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW I INWESTORÓW W 2018 R.

Rok 2018 przyniesie wiele zmian ważnych dla przedsiębiorców i inwestorów. Poniżej prezentujemy nasz subiektywny wybór najistotniejszych regulacji, które już obowiązują,  są w trakcie vacatio legis lub w procesie legislacyjnym.

MIFID II

W kwietniu 2014 roku Parlament Europejski wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących oferowania instrumentów finansowych – tzw. MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) oraz Rozporządzenie MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation). Niestety już przywykliśmy do tego, że mamy opóźnienia w implementacji dyrektyw. Jak poinformowała KNF w komunikacie z końca grudnia 2017 r. jakiekolwiek wejście w życie przepisów implementujących MiFID II możliwe jest najwcześniej na przełomie marca i kwietnia 2018 roku. W tej sytuacji będzie musiał zadziałać prymat prawa europejskiego nad krajowym i zasada bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

NA JAKIE OBSZARY WPŁYNIE MIFID II?

struktura rynku

Restrykcyjne wymogi transparentności powinny zwiększyć konkurencyjność rynku i spowodować spadek marż. W dłuższej perspektywie mogą przynieść konsolidację rynku wokół największych graczy.

dystrybucja funduszy inwestycyjnych 

MiFID II ogranicza możliwości przyjmowania korzyści od podmiotów trzecich (w tym od TFI). Ustanawia nowe wymogi w zakresie wynagradzania sprzedawców. Wymusi naszym zdaniem zmiaęy struktury i wysokości opłat przyjmowanych od TFI przez dystrybutorów, zasady premiowania sprzedawców ( w tym tzw. „doradców klienta) oraz zasady rekomendowania klientom określonych funduszy.

inwestorzy

MiFID II wprowadza nowe zasady w kontekście ochrony inwestorów, dodatkowe wymogi informacyjne, nowe zasady dotyczące doradztwa inwestycyjnego, a także wymogi technologiczne (np. związane z tradingiem algorytmicznym oraz raportowaniem).

Więcej o MIFID II będziemy pisać na naszym blogu.

AML IV

DYREKTYWA i ZMIANY W USTAWIE O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Działania mające przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są ciągle jednym z głównych priorytetów instytucji finansowych i regulatorów, i będzie tak w nadchodzącym okresie. 20 maja 2015 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. 26 września 2017 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu chociaż 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia tej Dyrektywy do prawa polskiego.

Cele AML IV to zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w konsekwencji wzmocnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dodatkowo, poprawa skuteczności śledzenia transferów pieniężnych, w tym równe traktowanie płatności krajowych realizowanych w obrębie danego państwa członkowskiego i płatności transgranicznych.

CO CZEKA PRZEDSIĘBIORCĘ?

W kontekście zmiany przepisów najbardziej istotne jest prawidłowe oszacowanie ich wpływu na operacyjną działalność. To może ale wcale nie musi wiązać się z wielkim wysiłkiem organizacyjnym, oczywiście pod warunkiem, że zatrudnione do tego zostaną kompetentne osoby. Istotą wdrożenia odpowiednich procedur jest prawidłowa interpretacja wymogów, ale też zwiększenie świadomości pracowników wykonujących obowiązki na styku lub związane z wymogami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Czytaj więcej »

ROZPORZĄDZENIE MAR – REWOLUCJA, CZY TYLKO EWOLUCJA W OBOWIĄZKACH INFORMACYJNYCH? 

Począwszy od 3 lipca 2016 r. emitenci będą musieli stosować tzw. Rozporządzenie MAR, które zasadniczo zmienia dotychczasowy kształt obowiązków informacyjnych spółek publicznych (również tych notowanych na Catalyst lub emitujących obligacje notowane na BondSpot). Czytaj więcej »

VIII Forum Biura Zarządu i Rady Nadzorczej Spółek z o.o. i S.A.

23-24 kwietnia 2015r., Warszawa: Skuteczne i funkcjonalne rozwiązania w 2015r. w zakresie działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników… Czytaj więcej »